Przyjazd

Wyjazd

Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

§1.

Oznaczenie podmiotów:

 1. Operator Wynajmu Apartamentów SOTEXIM Anna Popławska-Fedorcio z siedzibą w Karpaczu (58-540), ul. Myśliwska 5a/8, NIP 611-224-27-28 (zwany w dalszej części regulaminu SOTEXIM)– podmiot prowadzący obsługę powierzonego Apartamentu w zakresie krótkotrwałego wynajmu, obsługi rezerwacyjnej, usług Rezydenta, usług marketingowych i reklamowych, utrzymania czystości i dozoru oraz usług informacyjnych.

 2. Rezydent – podmiot reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Operatora Wynajmu Apartamentów SOTEXIM w kontaktach z Gośćmi, w tym do zawierania stosownych umów najmu wraz z ich rozliczaniem.

 3. Osoba rezerwująca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, określone w czasie użytkowanie będącego w dyspozycji SOTEXIM Apartamentu, na podstawie umowy zawartej z Rezydentem, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji.

 4. Gość - osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca z Apartamentu, wpisana w książce zameldowań, w tym również osoba wskazana powyżej w ust. 3.

 5. Apartament – nieruchomość, pokój, szczegółowo opisana w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.apartamentuj.pl, www.cichykacik.eu który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

§2.

Postanowienia wprowadzające, dotyczące najmu:

 1. Wynajem Apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym.

 2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 15.00 w dniu przybycia do godziny 10.00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony.

 3. Przyjazd i wyjazd Gości w godzinach 22.00 – 8.00 jest możliwy za dodatkową opłatą 100.00 zł od Apartamentu.

 

§ 3.

Zawarcie umowy:

 1. Z chwilą dokonania przez Gościa rezerwacji Apartamentu wybranego z oferty zaproponowanej przez SOTEXIM zostaje zawarta umowa najmu Apartamentu na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

 2. Gość ma obowiązek zapoznać się z warunkami najmu Apartamentu.

 3. Gość dokonując rezerwacji równocześnie akceptuje warunki najmu Apartamentu.

 4. Przed dokonaniem zameldowania Gości w książce zameldowań, Osoba rezerwująca pobyt ma obowiązek potwierdzić umowę najmu Apartamentu z SOTEXIM w formie pisemnej oraz uczestniczyć w oględzinach Apartamentu potwierdzonych protokołem. Wzory umów wraz z załącznikami dostępne są u obsługującego Apartament Rezydenta.

 5. Przy zawarciu umowy Rezydent ma prawo żądać okazania przez Osobę rezerwującą jej dowodu tożsamości.

 6. Goście zobowiązani są do okazania SOTEXIM lub Rezydentowi dokumentów potwierdzających tożsamość w celu dokonania stosownej adnotacji w książce zameldowań.

 

§ 4.

Rezerwacja:

 1. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej www.apartamentuj.pl, www.cichykacik.eu.

 2. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonywać on-line na stronie www.apartamentuj.pl, www.cichykacik.eu, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 3. Gość po rezerwacji Apartamentu drogą mailową otrzymuje formularz. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail Gość ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z SOTEXIM w ciągu 24h.

 4. Po dokonaniu rezerwacji (§ 4 ust. 2 ), w ciągu 2 dni (48 godziny) Gość zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 50% kwoty zadeklarowanego okresu najmu Apartamentu.

 5. Za opłatę rezerwacyjną rozumie się częściowe wynagrodzenie za wynajem Apartamentu, która zostanie zaliczona na poczet kosztów pobytu.

 6. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy i rezerwacja ulega anulowaniu.

 7. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację chyba, że Apartament jest już zajęty, a Gość nie zdecydował się na inny wolny Apartament.

 

§ 5.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Gościa:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Gościa terminie.

 2. Gość ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dokonania rezerwacji Apartamentu (data zawarcia umowy).

 3. Jeżeli po upływie 14 dni od zawarcia umowy zmiana rezerwacji nie jest możliwa i Gość rezygnuje z wynajęcia Apartamentu SOTEXIM ma prawo potrącić 100% wpłaconej kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej).

 4. Gdy Gość nie odstąpił od umowy i nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu), SOTEXIM ma prawo potrącić 100% wpłaconej kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej).

 

§ 6.

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez SOTEXIM:

 1. Zmiana rezerwacji przez SOTEXIM jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony SOTEXIM. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas SOTEXIM ma obowiązek zaproponować Gościowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Gościowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną.

 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) SOTEXIM zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Gościa na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a SOTEXIM ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

 

§ 7.

Opłata za usługę i warunki płatności:

 1. Opłata za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacyjnym.

 2. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w formularzu rezerwacyjnym.

 3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu nie obejmuje:

  1. opłaty klimatycznej

  2. sprzątania końcowego

 4. Usługa wynajmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu (jeżeli taki jest pobierany przez podmioty trzecie).

 5. Opłata za pobyt w Apartamencie uiszczana jest Rezydentowi, gotówką w chwili zawarcia umowy, pomniejszona o opłatę rezerwacyjną (50%).

 6. Nieuiszczenie opłaty za pobyt z góry uprawnia Rezydenta do odmowy zameldowania Gościa i wydania klucza do Apartamentu.

 

§ 8.

Faktury:

 1. W przypadku chęci otrzymania przez Gości faktury obejmującej koszty wynajmu, Gość jest zobowiązany zgłosić to w trakcie robienia rezerwacji.

 2. Faktura zostanie wystawiona przez SOTEXIM oraz dostarczona drogą elektroniczną

§ 9.

Odpowiedzialność za mienie powierzone:

 1. Gość zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.

 2. Goście odpowiadają za wszelkie, wyrządzone w wyposażeniu Apartamentu oraz jego instalacjach szkody, niewynikające z normalnego użytkowania.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Rezydenta spowodowania pogorszenia stanu Apartamentu przez Gości, Goście zobowiązani są niezwłocznie pokryć wartość szkód.

 4. W przypadku uchylania się Gości od wzięcia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę Rezydent lub SOTEXIM sporządzi w obecności świadka protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną.

 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych.

 6. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł.

 7. Gość jest zobowiązany dokonać kontroli pełnego zamknięcia Apartamentu każdorazowo w chwili jego opuszczania.

 

§ 10.

Wykorzystanie miejsc parkingowych:

 1. Goście Apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego Apartamentu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Rezydenta.

 2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu Gościa na jego koszt.

 

§ 11.

Zasady pobytu w apartamencie:

 1. Apartament przekazywany Gościom po zameldowaniu powinien być wysprzątany oraz dodatkowo wyposażony w komplet czystej pościeli i 1 ręcznik, przypadające na każdą, zakwaterowaną osobę, papier toaletowy, mydło i środki czystości do zmywania naczyń.

 2. Stan pozostający w sprzeczności ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być niezwłocznie zgłoszony Rezydentowi.

 3. Liczba Gości mieszkających w Apartamencie ograniczona jest do liczby określonej w ofercie dotyczącej Apartamentu.

 4. W przypadku gdy, liczba Gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Rezydent może odmówić zakwaterowania lub zameldować niezgłoszone wcześniej osoby za dodatkową opłatą płatną gotówką w chwili zameldowania.

 5. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób nocujących z nim w Apartamencie nie przekraczała liczby osób zameldowanych.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Rezydenta lub SOTEXIM nocowania w Apartamencie osób, nieobjętych meldunkiem naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 140,00 zł za osobę na dobę, płatna bezzwłocznie.

 7. W Apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem przynależnych tarasów lub balkonów. Goście nie przestrzegający tego zakazu zostaną obciążeni opłatą w wysokości 400,00 zł, stanowiącą równowartość kosztów prania zasłon i narzut w Apartamencie.

 8. Gości Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

 9. Goście Apartamentu mają obowiązek stosowania się do zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania zasad BHP i PPOŻ obiektu.

 10. Goście mają obowiązek zachować czystość w Apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku.

 11. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w Apartamencie okoliczności niezależnych od Gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z Apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, Goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Rezydenta lub SOTEXIM.

 12. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, SOTEXIM wyznaczy gościom Apartament zastępczy o porównywalnym standardzie.

 13. Lokalizacja Apartamentu zastępczego może nie pokrywać się z lokalizacją Apartamentu pierwotnego. Zmiana lokalizacji nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń dotyczących niewłaściwego wykonania umowy.

 14. Jeżeli wyznaczenie Apartamentu zastępczego okaże się niemożliwe, SOTEXIM lub Rezydent może wyznaczyć Gościom Apartament o innym niż Apartament pierwotny standardzie, przy jednoczesnej modyfikacji kwoty wynajmu.

 15. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, Goście mają prawo rozwiązania zawartej umowy zachowując roszczenie o zwrot kwoty wynajmu, proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni.

 16. Jeżeli sytuacja określona w pkt. 11 wystąpiła z winy Gości, Rezydent ma prawo rozwiązania zawartej umowy w trybie natychmiastowym, zatrzymując pełną kwotę wynajmu. W tym wypadku postanowień pkt.§12 - 15 nie stosuje się.

 17. Gość ma obowiązek powiadomić SOTEXIM lub Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach, awariach i brakach w wyposażeniu Apartamentu niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

 18. Gość ma obowiązek udostępnienia Apartamentu Rezydentowi lub SOTEXIM celem naprawy awarii lub w przypadku powzięcia podejrzenia przez Rezydenta lub SOTEXIM, że Goście naruszają zapisy Regulaminu.

 19. Rażące naruszenie Regulaminu przez Gości, może powodować rozwiązanie przez SOTEXIM zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaty wynajmu za niewykorzystane dni pobytu oraz usunięcie Gości i innych osób z Apartamentu w asyście Policji.

 20. W trakcie pobytu w Apartamencie Gość ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania telefonicznie Rezydentowi lub SOTEXIM.

 

§ 12.

Zakwaterowanie zwierząt domowych:

 1. Pobyt zwierząt domowych w Apartamencie dopuszczalny jest jednie w odniesieniu do Apartamentów oznaczonych w ofercie jako posiadające zgodę na ich zakwaterowanie.

 2. Zakwaterowanie zwierząt domowych obciążone jest opłatą za dodatkowe usługi oczyszczania Apartamentu w wysokości 50 zł - 100 zł (w zależności od wielkości zwierzęcia), która to opłata pobierana jest w chwili zawarcia umowy z Rezydentem.

 3. Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych Apartamentu.

 

§ 13.

Zakończenie pobytu:

 1. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany Apartament Rezydentowi w celu skontrolowania stanu powierzonego Apartamentu.

 2. Gość ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu Apartamentu oraz jego wyposażenia.

 3. Gość jest zobowiązany zgłosić Rezydentowi wszelkie szkody, powstałe w wyposażeniu Apartamentu.

 4. Oględziny, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu potwierdzane są sporządzonym protokołem.

 5. Przed podpisaniem protokołu Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili meldunku klucze oraz piloty do bram wjazdowych.

 6. W przypadku wykwaterowania po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do bezzwłocznego uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 250,00 zł.

 

§ 14.

Przedterminowe opuszczenie apartamentu:

 1. Gość, skracający pobyt w Apartamencie z przyczyn od niego niezależnych lub zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Rezydenta lub SOTEXIM o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia Apartamentu.

 2. Rezydent w wyznaczonym terminie dokona odbioru Apartamentu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych.

 3. Skrócenie pobytu Gości w Apartamencie z przyczyn niezależnych od podmiotów wskazanych w §1 pkt. 1 i 2 nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za niewykorzystane dni pobytu.

 

 

 

 

§ 15.

Postanowienia końcowe:

 1. Podmiot określony w §1 pkt. 1 i 2 nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione na terenie Apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do Apartamentu rozumianym jako cześć wspólna nieruchomości, w której Apartament się znajduje.

 2. Podmiot określony w §1 pkt. 1,2 nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania lokali niebędących własnością lub niebędących zarządzanymi przez wyżej wskazanych, sąsiadujących lub mogących wywierać wpływ na lokal będący przedmiotem najmu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie części wspólnych budynku przez podmioty trzecie.

 3. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym postanowień §11 pkt. 12 – 15 nie stosuje się.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.

 5. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie regulaminu spory na drodze polubownej.

 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu regulaminu jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby SOTEXIM.

 7. Zapisy regulaminu wchodzą w życie z chwilą dokonania rezerwacji.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest SOTEXIM ANNA POPŁAWSKA-FEDORCIO ul. Myśliwska 5a/8 Karpacz 58-540

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : cichykacikwkarpaczu@gmail.com.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Zobacz jak dojechać

Wpisz miejscowość z której wyruszasz

Kwiecień 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maj 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Czerwiec 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lipiec 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sierpień 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wrzesień 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Październik 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Listopad 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grudzień 2024
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Styczeń 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Luty 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Marzec 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kwiecień 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Maj 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Czerwiec 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Lipiec 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sierpień 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wrzesień 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Październik 2025
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wybierz datę
przewodnik po okolicy